Beeldende Kunsten

Missie

de studierichting Beeldende Kunsten richt zich op het opleiden van personen tot professioneel en artistiek geschoolde vormgevers in de autonome (vrije) kunst of toegepaste kunsten (grafische vormgeving) om later zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving.

Visie
het ontwikkelen van het beeldend, creatief en communicatief vermogen van de student(en) en het bijbrengen en ontwikkelen van competenties die tot uiting komen in de houding en het professioneel handelen van deze studenten. Het basisjaar is een algemeen jaar waarbij de student kennis maakt (oriëntatie) met verschillende disciplines. Na het eerste jaar maakt de student (en) een keuze in een van de specialisaties:
1. Autonome kunst of “vrije kunst”

(beeldende vorming - tekenen en schilderen)

Doel van deze specialisatie is de student op te leiden in het beroepsmatig gebruik van het vrije beeldmiddel op voornamelijk het tweedimensionale vlak, (tekenen en schilderen). Tijdens de studie wordt ook aandacht besteed aan het drie dimensionaal (ruimtelijk) werk en de daarbij behorende randgebieden


2. Grafische Vormgeving

(grafisch ontwerpers/ vormgevers)

Doel van deze specialisatie is om de student op te leiden in het beroepsmatig gebruik en toepassing van de grafische en typografische vaardigheden en technieken. Goede Vormgevers die een eigen visie ontwikkelen en dat weten om te zetten naar een beeldend communicatief product aan de hand van de hiervoor noodzakelijke vaktechnische kennis.

Naast de specifieke vakken zijn er ook algemeen vormende vakken namelijk: geschiedenis van de kunst (en kunstbeschouwing) filosofie en beroepsoriëntatie (planning, budgetteren, time management, inleiding in marketing).

Journalistiek

Deze studierichting heeft als doel onderricht te verschaffen in de diverse aspecten van publieksgerichte informatieoverdracht. In de Surinaamse maatschappij bestaat er behoefte aan geschoolde journalisten en communicatiemanagers die publiekgerichte informatie kunnen produceren en overdragen.

Sociaalcultureel Vormingswerk (SoCuVo)

Deze studierichting leidt mensen op die op deskundige wijze volwassenen begeleiden die in een problematische situatie verkeren. De in deze studie verworven kennis en vaardigheden kunnen individueel en groepsverband en in organisaties worden toegepast en staat ook bekend als “social work”.

Visie en missie

De AHKCO is een ambitieuze onderwijsinstelling en is sterk verbonden met de mens en maatschappij. Wij zijn het enige Surinaams Hbo-instituut dat bachelor opleidingen verzorgt op het gebied van de Beeldende Kunsten, Journalistiek en ‘Social work’. De AHKCO staat voor universele waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop wij ons onderwijs vormgeven.
De kernwaarden zijn: Deskundigheid - Integriteit - Praktijkgericht - Creativiteit


The Academy for Arts and Cultural Education (AHKCO), established 18 May 1981 is the only Surinamese institute that provides undergraduate programs (Bachelor of Arts) in the fields of Visual Arts, Journalism and 'Social work'. Besides the universal values of academic freedom and independence our core values are: expertise, integrity, practice-oriented and creativity.

Our slogan: “We make a difference”


Structuur AHKCO

Het management van de Academie, ondergebracht onder het Directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), bestaat uit een algemeen directeur en 3 sectordirecteuren (cursusleiders) voor de studierichtingen, Beeldende Kunsten Journalistiek en Sociaal cultureel vormingswerk (‘social work’).


Toelatingseisen

Tot de AHKCO worden toegelaten studenten met minimaal een HAVO of daaraan door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) gelijkgesteld diploma. Hieronder vallen met name het IMEAO (financieel-administratieve richting) en de Pedagogische Instituten (AVF, BVF, De Nieuwe Leerkracht: DNL-bovenbouw). Alle andere of afwijkende opleidingen waarvan men meent dat die gelijkgesteld zijn aan het HAVO dienen voorgelegd te worden aan het MinOWC ter evaluatie. Voor studenten ouder dan 25 jaar kent de Academie een zogenaamd Colloquium Doctum regeling. Studenten van 25 jaar en ouder die niet in het bezit zijn van een regulier diploma en beschikken over een gedegen bagage aan algemene ontwikkeling en ervaring of reeds werkzaam in de desbetreffende richting, kunnen van deze regeling gebruik maken. Een beperkt aantal personen kan op basis hiervan worden toegelaten als toehoorder en na het eerste jaar wordt beslist of de persoon al dan niet definitief als student zal worden toegelaten.


De studiezwaarte

De duur van de studie is 4 jaar (of 8 semesters). De zwaarte van de studie wordt uitgedrukt in creditpoints. De studie wordt afgerond indien de student minimaal 120 creditpoints heeft behaald. Een (1) creditpoint komt overeen met 30 klokuren welke onderverdeeld is in begeleide uren, (contacturen, bv colleges) en onbegeleide uren (bijv. eigen onderzoek, literatuurstudies e.a).


Internationalisering

Vanwege de huidige “flat world” worden studenten gestimuleerd buiten de eigen grenzen te “kijken” en worden bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse instituten ondersteund. Als gouden regel geldt dat zowel de Academie als wel het instituut waarmee samengewerkt wordt op basis van een win-win situatie overeenkomsten aangaat.

De Hbo-competenties

Algemeen

Om het Hbo-niveau te kunnen vaststellen, gaat de AHKCO uit van tien (10) criteria waaraan de Hbo afgestudeerde zal moeten voldoen.
Deze zijn:

 1. Brede professionalisering

  Je bent aantoonbaar uitgerust met kennis, inzichten, concepten, onderzoeksresultaten en ontwikkelingen vanuit het internationale beroepenveld en bent in staat taken uit te voeren van een beginnend beroepsbeoefenaar.


 2. Multidisciplinaire integratie

  Je kunt vanuit het perspectief van het beroeps- matig handelen kennis, inzicht, houding en vaardigheden integreren.


 3. (Wetenschappelijke) Toepassing

  Je kunt kennis, inzichten, theorieën, concepten en onderzoeksresultaten toepassen bij vraagstukken waar jij in jouw beroepsuitoefening mee wordt geconfronteerd.


 4. Transfer en brede inzetbaarheid

  Je kunt kennis, inzichten en vaardigheden toepassen in uiteenlopende beroepssituaties.


 5. Creativiteit en complexiteit in handelen

  Je weet om te gaan met vraagstukken in de beroepspraktijk, waarvan het probleem op voorhand niet duidelijk is omschreven en waarop standaardprocedures niet van toepassing zijn.


 6. Probleemgericht werken

  Je kunt complexe situaties zelfstandig definiëren en analyseren en zinvolle oplossingsstrategieën toepassen.


 7. Methodisch en reflectief denken en handelen

  Je kunt realistische doelen stellen, werkzaamheden plannen c.q. planmatig aanpakken en re- flecteren op beroepsmatig handelen.


 8. Communicatieve bekwaamheid

  Je kunt communiceren en samenwerken met anderen in een multi-etnische, internationale en/of multidisciplinaire omgeving en voldoen aan de eisen die het participeren in de arbeidsorganisatie stelt.


 9. Basiskwalificering voor managementfuncties

  Je kunt eenvoudige leidinggevende en managementtaken uitvoeren.


 10. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Je hebt begrip en betrokkenheid ontwikkeld met betrekking tot ethische, normatieve en maatschappelijke vragen die samenhangen met de toekomstige beroepspraktijk.


Bovengenoemde criteria zijn bedoeld als richtlijnen voor het vaststellen van eindtermen, maar ook als maatstaven voor jezelf. Voor elke afzonderlijke studierichting, te weten Beeldende kunsten, Journalistiek en Sociaal Cultureel Vormingswerk (SoCuVo), is er een studiegids beschikbaar waarin diverse zaken betreffende de gekozen studie zijn omschreven.

© 2017 AHKCO, Paramaribo-Suriname.Hoewel de informatie met zorg is samengesteld, aanvaardt de academie geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze publicatie. De academie behoudt verder het recht wijzigingen te plegen zonder deze vooraf kenbaar te maken.